Nacházíte se: Úvodobchodní podmínky

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Palamar Steel s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Reklamační řád:

Reklamační řád vychází ze zákona č. 40/1964 Sb., z občanského zákoníku. V případě podnikatelského subjektu z obchodního zákoníku. Reklamaci lze provést pouze v případě, že je zboží v záruční době. Délka záruční doby je 2 roky.

Do záruky nespadají kromě dalších tyto případy:

 • zboží bylo reklamováno po záruční době
 • zboží bylo neodborně instalováno, upravováno či opravováno
 • zboží bylo používáno v rozporu s přiloženým návodem k obsluze
 • zboží bylo poškozeno živlem - vodou, bleskem, ohněm nebo elektrickým výbojem
 • došlo k neoprávněné změně údajů v záručním listu
 • běžné opotřebení výrobku

Reklamaci můžete uplatnit osobně v naší provozovně, nebo zasláním zásilky s reklamovaným zbožím na naší adresu, která je uvedena na faktuře, nebo v e-shopu v oddělení kontakty.

V případě uplatnění rekalmace zasláním zboží do naší firmy prostřednictvím zásilkové služby, vyžádejte si prosím předem na naší e-mailové adrese info@palamarsteel.cz reklamační protokol, který vám zašleme e-mailem. Protokol je nutné vyplnit a přibalit do zásilky k reklamovanému zboží. Při reklamaci je nutné doložit, že bylo zboží zakoupeno v naší firmě, k čemuž poslouží kopie dokladu o zakoupení zboží (prodejka, faktura), v případě že byl se zbožím dodán i záruční list, je nutné jej zaslat společně s reklamovaným zbožím.

Na reklamaci je zapotřebí zaslat zboží kompletní, jak bylo zakoupeno, tzn ve stejném počtu kusů včetně příslušenství apod. Nelze poslat na reklamaci pouze vadnou část kompletu.Vaši reklamaci budeme řešit operativně, abychom termín vyřízení reklamace zkrátili na nejkratší možnou dobu. Maximální zákonem daný termín pro výřízení reklamace je 30dnů.

Reklamace přepravy:

Při obdržení zásilky překontrolujte stav obalu dané zásilky, v případě poškození obalu zásilku před převzetím v přítpmnosti řidiče rozbalte a překontrolujte stav zboží v zásilce. V případě že bude zboží uvnitř zásilky poškozeno, tuto zásilku nepřebírejte a sepište s řidičem zápis o škodě, který slouží následně k reklamaci poškozeného zboží u přepravce. O této skutečnosti nás informujte a my vám pošleme zásilku s novým zbožím. Pokud nebude zápis o škodě sepsán na místě s řidičem nelze uplatnit náhradu škody za poškozené zboží uvnitř zásilky

V případě, že bude obal nepoškozen, zásilku převezměte. Po převzetí je však nutné zásilku ihned rozbalit a zkontrolovat stav zbož uvnitř, pokud by bylo zboží poškozeno je nutné toto poškození nahlásit do 24hod na náš tel. +420 777 160 373, nebo e-mail sbaranjuk@gmail.com . Pokud by se tak nestalo na pozdější reklamace způsobené přepravou nebude brán zřetel !!!

Objednávka:

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu Palamar Steel s.r.o jsou závazné. Vyplněním registračního formuláře, nebo podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu Palamar Steel s.r.o, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Právní vztahy, vzniklé uzavřením kupní smlouvy, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zejména ustanoveními o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.
V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů a v případě, že objednané zboží bylo nutné na přání zákazníka obstarat (nákup zboží "na objednávku").

Ochrana údajů

Provozovatel internetového obchodu Palamar Steel s.r.o se zavazuje, že všechny Vámi poskytnuté údaje v rámci objednávky nebo během komunikace se zákazníkem podléhají ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Veškeré osobní údaje jsou považovány za diskrétní, jsou přísně zabezpečeny a chráněny proti zneužití. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků, zboží a katalogů) a slouží také jen pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci vaší platby učiněné bankovním převodem.

Subjekt údajů dává souhlas ze zpracováním svých osobních údajů prodávajícím na dobu neurčitou za účelem zdárného procesu dodávky zboží. V případě nabídky obchodu a služeb má subjekt údajů právo písemnou formou či zasláním emailu z adresy, která je použita v registraci účtu, vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů za tímto účelem a prodávající, jako správce těchto údajů, je nadále nebude pro tyto účely užívat. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Tudíž ani naši dodavatelé nemají možnost od nás vaše data získat a oslovovat Vás.

Odstoupení od kupní smlouvy (zásilkový obchod)

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu doručení zboží (nevztahuje se na osobní nákup zboží v místě prodávajícího):
V souladu s ustanoveními občanského zákoníku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv: a) na dodávku zboží nebo služeb nebo zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele, b) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
Rozhodnete-li se pro odstoupení v zákoné lhůtě a budete požadovat vrácení kupní ceny, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:

 1. napište písemnou žádost odstoupení od smlouvy, kterou přibalíte do zásilky k vrácenému zboží
 2. zásilku zašlete na naší adresu, která je uvedena na faktuře, nebo v e-shopu v oddělení kontakt.
 3. zásilku neposílejte na dobírku. Pošlete doporučeným, nebo obchodním balíkem, nebo přepravní službou. V případě zaslání na dobírku, nemůžeme zásilku přijmout.
 4. zboží musí být kompletní v původním nepoškozeném obalu včetně příslušenství a veškerých dokumentů (návod na montáž, záruční list, faktura, atd)
 5. zboží nesmí být použité a nesmí být poškozené

Při splnění všech výše uvedených podmínek Vám peníze za vrácené zboží zašleme do 30ti dnů na účet. Číslo účtu napište do žádosti odstoupení od smlouvy.

Vrácení zboží (reklamace, výměna zboží, vrácení zboží, odstoupení od smlouvy, apod.)

Při zasílání zboží zpět do naší firmy, nikdy neposílejte zásilku na dobírku. Zásilku pošlete jako doporučený, nebo obchodní balík. V případě, že vám budeme vracet peníze za zboží, nebo poměrnou část při výměně zboží, apod., bude tak vždy učiněno převodem na účet, v krajním případě složenkou. Finanční vyrovnání za vrácené zboží nelze řešit zasláním zboží zpět na dobírku.

Nepřevzetí zásilky:

V případě že kupující nepřevezme od přepravce zásilku, aniž by o tom předem informoval prodávajícího, kupující je povinen uhradit vzniklou škodu prodávajícímu. Tím se rozumí, že je povinen uhradit prodávajícímu vynaložené náklady na přepravu. Kupující provede úhradu nákladů na účet prodávajícího na základě faktury, kterou obdrží od prodávajícího e-mailem. Nebude-li tak učiněno, prodávající si vyhrazuje právo, při opětovném odesílání zboží kupujícímu, popřípadě při zasílání zboží z dalších objednávek požadovat po kupujícím platbu předem na účet, kterou kupující provede na základě proforma faktury, kterou obdrží od prodávajícího e-mailem.

Dodání zboží

Zásilka bude odeslána v nejbližším možném termínu po připsání částky na jeden z našich firemních účtů či na dobírku

Dodávky předmětu plnění budou realizovány dle skladové dostupnosti produktů a provozních možností

Prodávajícího v co nejkratším termínu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky Kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění osobním odběrem nebo na uvedenou adresu v objednávce. Součástí plnění není montáž.

Při osobním plnění a způsobu platby jiným než hotovost nebo při plnění prostřednictvím dopravce, může zboží převzít jen osoba k tomu pověřená, která se musí dostatečně identifikovat a prokázat, že je oprávněna zboží převzít. Dodání zboží probíhá prostřednictvím Dopravce, ve zvláštních případech ( traťové závozy ) přímo výrobcem zboží. Termín dodání je 14 dní, není-li u konkrétního produktu uvedeno jinak. Dodání na kupujícím uvedenou adresu probíhá v pracovní dny a v obvyklé pracovní době. Po expedici zboží ze skladu bude kupující informován e-mailem o jeho předání dopravci. Dopravce má na doručení zásilky 2 pracovní dny. Tato lhůta je započítána do celkové dodací doby. Nejpozději v den doručení bude dopravce telefonicky kontaktovat kupujícího a domluví si čas vykládky.  Po dohodě je možné použít dopravu - Českou poštou, popřípadě i osobní odběr. Zboží do zahraničí nedodáváme.

Tisknout | Mapa stránek | hledat | Nahoru
Tvorba webových stránek: Ananas.cz | administrace